Ansvar för Underhåll

I en bostadsrättsförening delas ansvaret för underhåll mellan bostadsrättsföreningen och
bostadsrättshavaren. I dokumentet Ansvar för Underhåll kan du se vem som ansvarar för vad.

Innebörden av bostadsrättshavarens skyldighet att ”hålla det inre av lägenheten jämte tillhörande utrymmen i gott skick” är att han dels skall vidta de reparationer som behövs och dels svara för kostnaderna för åtgärderna. Vad som är att betrakta som ”gott skick” preciseras inte i lagen eller i bostadsrättsföreningens stadgar.

Frågan får bedömas efter en allmän värdering med hänsyn till husets ålder mm.

I dokumentet Ansvar för Underhåll finns en förteckning över byggnadsdelar, inredning och utrustning samt åtgärder som bostadsrättshavaren respektive bostadsrättsföreningen i tillämpliga delar ansvarar för.

  Ansvar för Underhåll – Brf Allén i Husie